Dr. Dudás Edit ügyvéd
biztosítási szakjogász
 
Szolgáltatások

Bemutatkozás

Jogi szakvizsgát követően pályámat egy nagy múltú élelmiszer feldolgozó vállalatánál kezdtem Szegeden jogtanácsosként. 1992 óta önálló ügyvédként dolgozom. Ügyvédi irodám gazdasági, cégjogi, munkajogi, kártérítési, baleseti kártérítési, közlekedési ügyek, ingatlanjog, tulajdon átruházási, adásvételi szerződések, és egyéb vállalkozási jellegű, illetve megbízási típusú szerződések készítése, véleményezése körében, nagy gyakorlattal nyújt jogi szolgáltatást.

Jogtanácsosi tapasztalattal a gazdasági élet különböző területein működő társaságok munkáját támogatom tanácsadással, és ellátom képviseletüket. Cégjogi szakterületen cégalapítás, cégmódosítás mellett részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok tulajdonosainak és vezetőinek biztosít irodám szakszerű jogi hátteret munkájukhoz, a megfelelő szervezeti keretek kialakításában és a jogszabályoknak való megfelelés biztosításában közreműködöm. A követelésbehajtás, végrehajtás területén magánszemélyek és jogi személyek is igénybe veszik irodám szolgáltatását.

Ügyvédi irodám kiemelt szakterülete a kártérítési jog és a biztosítási jog, ezen belül a vagyon,- és felelősségbiztosítások, gépjármű kötelező és casco biztosítások, életbiztosítások, vállalati biztosítások, és biztosításközvetítői szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás peres- és peren kívüli eljárásban, kárrendezési eljárásban, kárigény érvényesítésben.

Tapasztalatot szereztem a biztosítás, az élelmiszer- és agrárágazat, az ipar, a kereskedelem, mérnöki szolgáltatás, szoftverfejlesztés, valamint az építőipar területén.

A széleskörű gyakorlati ismeretek megszerzése mellett elméleti szaktudásom fejlesztése érdekében az ELTE Jogi karán kereskedelmi jog, majd a társasági jog területén folytattam posztgraduális szakirányú tanulmányokat. Az ELTE Jogi Karán 5 féléves képzést- és sikeres államvizsgát követően 2000 januárjában biztosítási szakjogász szakirányú egyetemi szakképzettséget szereztem. 2006 februárjában záróvizsgáztam a JATE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol Európa-jogi szakjogász szakirányú egyetemi szakképzettséget kaptam.

Ügyfeleim szakszerű, rugalmas, gyors, korrekt kiszolgálását tűztem ki célul, melyek megvalósításában az ügyvédi irodámban dolgozó gyakorlott kollégák is közreműködnek. Az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás biztosítása személyes megbeszélés mellett, telefonon, vagy elektronikus úton történik, igény esetén ügyfeleink székhelyén is megvalósul.

Dr. Dudás Edit
ügyvéd

Aktuális

KÁRRENDEZÉS MUNKABALESETEK, KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI, UTCAI VAGY SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG SORÁN BEKÖVETKEZŐ BALESET ESETÉN, JOGI SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉGÉVEL

Ha balesetet szenved, érdemes jogi szakértőhöz fordulni, ugyanis az okozótól, a balesetért felelős személytől vagy annak biztosítójától kártérítésre jogosult. A káresemény kapcsán először a károkozóval, vagy a biztosító társasággal, vagy mindkettővel érdemes a kapcsolatot felvenni, kárbejelentést tenni. Azonban sem a károkozónak, sem a biztosítónak nincs tájékoztatási kötelezettsége arra vonatkozólag, hogy milyen jogcímeken jogosult a károsult kártérítésre. A kártérítésre kötelezettek azokat a kártételeket vizsgálják, amelyeket benyújtanak a károsultak, és ezek közül is azokat térítik, amelyet igazolva látnak. Ha munkáltatóval, közút kezelővel, valamely Ön által igénybe vett szolgáltatást nyújtójával, vagy bármely károkozóval szemben szükséges igény érvényesíteni, valószínűsíthető, hogy a kártérítésre köteles magánszemély vagy jogi személy a kifizetendő kárösszeg csökkentésében érdekelt. Több károkozó esetén, vagy a károkozói minőség vitatása esetén olyan problémák merülhetnek fel, mely jogi szakértő nélkül nehezen kezelhető sikeresen.

BALESETI KÁROSULTAK, HOZZÁTARTOZÓIK JAVÁRA SÉRELEMDÍJ

A balesetek károsultjai a sérelemdíjra tarthatnak igényt, ha a baleset következtében sérült valamely személyiségi joguk, mint például, az élet, testi épség, egészség, teljes családban élés joga. Személyiségi jogi jogsértés jogkövetkezménye a sérelemdíj. A Ptk. 2:52 § (2) a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. Azonban a sérelemdíj mértékét az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, határozzák meg. Az okozó, vagy helyette a biztosítója köteles az igazolt, balesettel összefüggő vagyoni károk, elmaradt jövedelem, és a károsultat ért vagyoni hátrányok miatti többletköltség megtérítésére.

KÖZLEKEDÉSI BALESETNÉL BÍRÓSÁG HELYETT KÖZVETÍTŐ ELJÁRÁS

Bizonyos enyhébb megítélésű, általában gondatlanságból elkövetett bűncselekmények esetén van lehetőség közvetítő eljárásra, melynek során a baleset okozója és a sértett közvetítő segítségével rendezi a kialakult konfliktust. A közvetítői eljárást mediációnak is szokták nevezni. Lényege az, hogy az ügyészségtől, bíróságtól független harmadik személy (közvetítő) bevonásával az elkövető és a sértett jelenlétében találkoznak. A közvetítői eljárásnak a legfontosabb célja az, hogy mindkét fél lelkileg fel tudja dolgozni a történteket, és a jövőben mindketten jogkövető magatartást tanúsítsanak. Egymásnak kérdéseket tehetnek fel, és az elkövető jóvátétel keretében a bűncselekmény káros következményeit megpróbálja orvosolni. Ha a jóvátételt a sértett elfogadja, akkor azt megállapodásba foglalják, és a megkötött megállapodás teljesítésével az elkövető tevékeny megbánására figyelemmel a büntető eljárás az elkövetővel szemben megszüntetésre kerül vagy súlyosabb minősítésű esetnél a büntetése korlátlanul enyhíthető.

Milyen esetekben lehetséges közvetítő eljárás

Közlekedési, személy elleni, és vagyon elleni bűncselekmények esetén, ha az vétség vagy 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett. További feltétel még, hogy az elkövető a vádemelésig beismerő vallomást tegyen, továbbá a sértett és az elkövető önkéntes hozzájáruló nyilatkozata az eljárás lefolytatásához. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A közvetítői eljárás elrendeléséről az ügyészség, vagy ha a felek azt a bírósági szakban kérik, a bíróság dönt. A közlekedési bűncselekmények nagy része közúti baleset okozása, az ilyen ügyek a feltételek fennállása esetén közvetítő elé kerülnek, mely eljárások többség eredményesen, megegyezéssel zárul.

Milyen szempontokat érdemes mérlegelni sértette, illetve elkövetői oldalon?

A Közlekedési balesetek részesei először a rendőrségi kihallgatáson találkoznak a kérdéssel: hozzájárulnak-e a közvetítői eljárás lefolytatásához?

A sértett szempontjából, tapasztalataim szerint, az a legfontosabb tényező, hogy szemtől szembe találkozzon a baleset okozójával. Megtudja, hogy pontosan hogyan történt a baleset, miért volt figyelmetlen az elkövető. Ha az elkövető bocsánatkérése tényleg őszinte ez a momentum önmagában már pozitív lelki következményekkel járhat mindkét fél számára. Vannak azonban olyanok is, akik csak a büntetéstől akarnak szabadulni. Általában mindkét fél számára pozitívum, az eljárás viszonylag gyorsan és egyszerűen lezárható, és hogy később nem kell majd bíróságra menni, és akár évek múlva is felidézni a balesetet. És természetesen a jóvátétel miatt. A sértettek a baleset miatt nehéz helyzetbe kerülnek, egészségi állapotuktól függően sok esetben az életminőség jelentősen megváltozik, jelentős többlet kiadások keletkeznek és szükséges az anyagi segítség is. A biztosító előtti igényérvényesítés hosszabb, legalább egy éves folyamat, amíg a károsult egészségi állapota véglegesen kialakul. Ezért az anyagi jóvátétel rendszerint ténylegesen nagy segítség ebben a helyzetben.

Elkövető oldaláról a megkötött megállapodás teljesítésével az elkövető tevékeny megbánására figyelemmel a büntető eljárás az elkövetővel szemben megszüntetésre kerül vagy súlyosabb minősítésű esetnél a büntetése korlátlanul enyhíthető. Nem kell számolni például a büntető eljárásban kiszabásra kerülő pénzbüntetés mellett, a járművezetéstől eltiltás következményével, vagy a felfüggesztett szabadságvesztés büntetéssel, és un. priusza sem lesz.

Mi a teendő, ha megtörtént a közlekedési baleset? Erről Biztosítási ügyek / Bővebben menüpont alatt részletes tájékoztató található.

Szolgáltatások

Elérhetőség

Dudás Ügyvédi Iroda
6725 Szeged, Apáca u. 13. I. 4.
Tel/fax: +36/62/667-811
e-mail: dudas.edit@t-online.hu

Ezt a honlapot a Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dudás Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Copyright © Dr. Dudás Edit