Dr. Dudás Edit ügyvéd
biztosítási szakjogász
 
Szolgáltatások

Bemutatkozás

Jogi szakvizsgát követően pályámat egy nagy múltú élelmiszer feldolgozó vállalatánál kezdtem Szegeden jogtanácsosként. 1992 óta önálló ügyvédként dolgozom. Ügyvédi irodám gazdasági, cégjogi, munkajogi, kártérítési, baleseti kártérítési, közlekedési ügyek, ingatlanjog, tulajdon átruházási, adásvételi szerződések, és egyéb vállalkozási jellegű, illetve megbízási típusú szerződések készítése, véleményezése körében, nagy gyakorlattal nyújt jogi szolgáltatást.

Jogtanácsosi tapasztalattal a gazdasági élet különböző területein működő társaságok munkáját támogatom tanácsadással, és ellátom képviseletüket. Cégjogi szakterületen cégalapítás, cégmódosítás mellett részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok tulajdonosainak és vezetőinek biztosít irodám szakszerű jogi hátteret munkájukhoz, a megfelelő szervezeti keretek kialakításában és a jogszabályoknak való megfelelés biztosításában közreműködöm. A követelésbehajtás, végrehajtás területén magánszemélyek és jogi személyek is igénybe veszik irodám szolgáltatását.

Ügyvédi irodám kiemelt szakterülete a kártérítési jog és a biztosítási jog, ezen belül a vagyon,- és felelősségbiztosítások, gépjármű kötelező és casco biztosítások, életbiztosítások, vállalati biztosítások, és biztosításközvetítői szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás peres- és peren kívüli eljárásban, kárrendezési eljárásban, kárigény érvényesítésben.

Tapasztalatot szereztem a biztosítás, az élelmiszer- és agrárágazat, az ipar, a kereskedelem, mérnöki szolgáltatás, szoftverfejlesztés, valamint az építőipar területén.

A széleskörű gyakorlati ismeretek megszerzése mellett elméleti szaktudásom fejlesztése érdekében az ELTE Jogi karán kereskedelmi jog, majd a társasági jog területén folytattam posztgraduális szakirányú tanulmányokat. Az ELTE Jogi Karán 5 féléves képzést- és sikeres államvizsgát követően 2000 januárjában biztosítási szakjogász szakirányú egyetemi szakképzettséget szereztem. 2006 februárjában záróvizsgáztam a JATE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol Európa-jogi szakjogász szakirányú egyetemi szakképzettséget kaptam.

Ügyfeleim szakszerű, rugalmas, gyors, korrekt kiszolgálását tűztem ki célul, melyek megvalósításában az ügyvédi irodámban dolgozó gyakorlott kollégák is közreműködnek. Az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás biztosítása személyes megbeszélés mellett, telefonon, vagy elektronikus úton történik, igény esetén ügyfeleink székhelyén is megvalósul.

Dr. Dudás Edit
ügyvéd

Aktuális

Gazdasági társaságok

Milyen határidőre szükséges a hárommillió forint alatti korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjét felemelni?

A korlátolt felelősségű társaságok legkésőbb 2017. március 15-ig kötelesek a törzstőkéjüket 3 millió forintra megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhatnak. Ezeknek a társaságoknak a törzstőke megemelésével egyidőben kell a Ptk-val való összhangban történő továbbműködésről határozni, addig a Gt. szerint működhetnek.

A tőkeemelés kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a döntést kell a határidőig meghozni, a törzstőkét, a törzsbetéteket a Ptk rendelkezéseivel összhangban kell szolgáltatni, attól függő mértékben és ütemezés szerint, hogy apport vagy pénzbetét kerül szolgáltatásra.

Civil szervezetek

2016. március 15-én járt volna le a civil szervezet (egyesületek és alapítványok) számára megszabott határidő, ameddig létesítő okiratukat összhangba kellett volna hozni az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseivel. Az Országgyűlés ezt a határidőt a civil szervezetek esetében 2017. március 15-re módosította.

A határidő módosításának a célja az volt, hogy méltányos módon biztosítsa a civil szervezetek számára a Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges időt. Ha az alapítvány, egyesület még nem tett eleget törvényi kötelezettségének, célszerű a módosítást önként teljesíteni, mert ennek elmulasztása esetén az alapítvány, az egyesület törvényességi felügyeleti eljárás keretében végső esetben megszüntetésre kerülhet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közhasznú jogállással rendelkező civil szervezetek különös gondot fordítsanak a mérleg és a közhasznúsági beszámoló tartalmilag és formailag helyes kitöltésére. A közhasznúsági kritériumoknak való megfelelést, a mérleg és beszámoló OBH-hoz történő benyújtását követően, elektronikus programmal ellenőrzik. Elég egy tévesen, rosszul kitöltött sor a beszámolóban, mely végső soron a közhasznúsági fokozat törléséhez vezethet. A civil szervezetek számára kötelező a bírósági eljárás során nyomtatványok használata, melyek helyes, jogszabályi előírásoknak megfelelő kitöltésében, a létesítő okirat elkészítésében, módosításában segítünk, elektronikus eljárásban közreműködünk.

Kárrendezés munkabalesetek, közúti közlekedési, utcai vagy szabadidős tevékenység során bekövetkező baleset esetén jogi szakértő segítségével

Ha bármilyen jellegű balesetet szenved, érdemes jogi szakértőhöz fordulni, ugyanis az okozótól, a balesetért felelős személytől vagy annak biztosítójától kártérítésre jogosult. A káresemény kapcsán először a károkozóval, vagy a biztosító társasággal, vagy mindkettővel érdemes a kapcsolatot felvenni és kárbejelentést tenni. Ha a közlekedési baleseti kárt a biztosító társasághoz jelenti be, a nyomtatvány kitöltésével és az érintett biztosító társasághoz való benyújtással megkezdődik a kárrendezés eljárás. Rendszerint a gépjárműkár felvételére, a kárkép rögzítésére rövid időn belül sor kerül. Azonban sem a károkozónak, sem a biztosítónak nincs tájékoztatási kötelezettsége arra vonatkozólag, hogy milyen jogcímeken jogosult a károsult kártérítésre. A kártérítésre kötelezettek azokat a kártételeket vizsgálják, amelyeket benyújtanak a károsultak, és ezek közül is azokat térítik, amelyet igazolva látnak. A kártérítésre kötelezett a kifizetendő kárösszeg csökkentésében érdekelt.

Baleseti károsultak, hozzátartozóik javára sérelemdíj

A 2014. március 15. napját követően bekövetkezett balesetek károsultjai sérelemdíjra tarthatnak igényt, ha a baleset következtében sérült valamely személyiségi joguk, mint például az élet, testi épség, egészség, teljes családban élés joga. Személyiségi jogi jogsértés jogkövetkezménye a sérelemdíj. A Ptk. 2:52 § (2) alapján a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. A sérelemdíj mértékét azonban az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, határozzák meg. A sérelem díjon felül továbbra is jár a személyiségi jogsértésből eredő kár. Az okozó, vagy helyette a biztosítója köteles az igazolt, balesettel összefüggő vagyoni károk, elmaradt jövedelem, és a károsultat ért vagyoni hátrányok miatti többletköltség megtérítésére.

Közlekedési balesetnél bíróság helyett közvetitői eljárás

Bizonyos enyhébb megítélésű, általában gondatlanságból elkövetett bűncselekmények esetén van lehetőség közvetítő (mediációs) eljárásra, melynek során a baleset okozója és a sértett, külső független személy, a közvetítő segítségével rendezi a kialakult konfliktust. A közvetítői eljárásnak a legfontosabb célja az, hogy mindkét fél lelkileg fel tudja dolgozni a történteket, és a jövőben mindketten jogkövető magatartást tanúsítsanak. Egymásnak kérdéseket tehetnek fel, és az elkövető jóvátétel keretében a bűncselekmény káros következményeit megpróbálja orvosolni. Ha a jóvátételt a sértett elfogadja, akkor azt megállapodásba foglalják, és a megkötött megállapodás teljesítésével, az elkövető tevékeny megbánására figyelemmel, a büntető eljárás az elkövetővel szemben megszüntetésre kerül, vagy súlyosabb minősítésű esetnél a büntetése korlátlanul enyhíthető.

Milyen esetekben lehetséges a közvetítői eljárás?

Közlekedési, személy elleni, és vagyon elleni bűncselekmények esetén, ha az vétség, vagy 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett. További feltétel még, hogy az elkövető beismerő vallomást tegyen. Szükséges a sértett és az elkövető önkéntes hozzájáruló nyilatkozata is az eljárás lefolytatásához, a hozzájárulás bármikor visszavonható. A közlekedési bűncselekmények nagy része közúti baleset okozása, az ilyen ügyek a feltételek fennállása esetén közvetítő elé kerülnek, mely eljárások többsége eredményesen, megegyezéssel zárul.

A Közlekedési balesetek részesei először a rendőrségi kihallgatáson találkoznak a kérdéssel: Hozzájárulnak-e a közvetítői eljárás lefolytatásához?

Milyen szempontokat érdemes mérlegelni sértetti, illetve elkövetői oldalon?

A sértett szempontjából, tapasztalataim szerint, az a legfontosabb tényező, hogy szemtől szembe találkozzon a baleset okozójával. Megtudja, hogy pontosan hogyan történt a baleset, miért volt figyelmetlen az elkövető. Ha az elkövető bocsánatkérése tényleg őszinte, pozitív lelki következményekkel járhat mindkét fél számára. Általában minden érintettnek előnyös, ha az eljárás viszonylag gyorsan és egyszerűen lezárható. Nem kell bíróságra menni, és akár évek múlva felidézni a balesetet. A sértettek a baleset miatt nehéz helyzetbe kerülnek, egészségi állapotuktól függően, az életminőség jelentősen megváltozhat, súlyos többlet kiadások keletkezhetnek a baleset miatt. Ezeknek a terheknek az enyhítését szolgálja az elkövető által vállalt anyagi jóvátétel. A biztosító előtti igényérvényesítés hosszabb, legalább egy éves folyamat, amíg a károsult egészségi állapota véglegesen kialakul. Az elkövető által vállalt anyagi jóvátétel rendszerint ténylegesen nagy segítség ebben a helyzetben.

Elkövető oldaláról a megkötött megállapodás teljesítésével az elkövető tevékeny megbánására figyelemmel a büntető eljárás az elkövetővel szemben megszüntetésre kerül, vagy súlyosabb minősítésű esetnél a büntetése korlátlanul enyhíthető. Nem kell számolni például a büntető eljárásban kiszabásra kerülő pénzbüntetés mellett, a járművezetéstől eltiltás következményével, vagy a felfüggesztett szabadságvesztés büntetéssel, és ún. priusza sem lesz.

ÉRDEMES TAPASZTALT ÉS FELKÉSZÜLT JOGI SZAKEMBERREL FELVENNI A KAPCSOLATOT

  • A szakember jogi felkészültség alapján tanácsot ad, tájékoztat, hogy kaphat-e valaki egyáltalán kártérítést, milyen jogcímeken, és mekkora összeg követelhető reálisan.
  • Ismerete és tapasztalata alapján tanácsot tud abban adni már a balesetet követő napokban is, hogy mire érdemes figyelni, milyen számlákat, bizonylatokat kell eltenni, milyen okiratokra lesz szükség.
  • Tájékoztat az esetleges szabálysértési és büntető eljárás menetéről, arról, hogy mire lehet számítani.
  • A gyakorlott szakember ismer hasonló ügyeket, így a kárrendezési eljárásban az adott káreseményre, a károsult sajátos személyi és anyagi körülményeinek megfelelően előterjesztett kárigény mellett könnyebb érvelni, és eredményt elérni.
  • Jogi szakértő tanácsa alapján célszerű eldönteni, hogy érdemes-e a felajánlott egyezséget elfogadni, vagy érdemes tovább vinni az ügyet, peren kívül, esetlegesen egy előzetes bizonyítási eljárás keretében bíróság vagy közjegyző előtt, vagy célszerű peres eljárást kezdeményezni. Arról is tájékoztatást kaphat, hogy ez milyen költséggel járhat az Ön számára.
  • Nem utolsó sorban pedig a szakember tanácsot, segítséget ad, megbeszélheti vele a problémáját, és leveszi a károsult és családja válláról az ügyintézéssel járó gondot, ami személyi sérülés esetén sokszor nem egyszerű feladat.

Szolgáltatások

Elérhetőség

Dudás Ügyvédi Iroda
6725 Szeged, Apáca u. 13. I. 4.
Tel/fax: +36/62/667-811
e-mail: dudas.edit@t-online.hu

Ezt a honlapot a Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dudás Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Copyright © Dr. Dudás Edit